Plan ve Proje Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah.28110 Sok. No:6 AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili :158-159-304-305
 
Birim Müdürü : İbrahim KILIÇ  ŞEHİR PLANCISI
 
Müdür Dahili Numarası:116

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

         Madde 1 : Bu yönetmelik Aksu Belediyesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Plan ve Proje Müdürlüğü‘ nün görevleri ile müdür ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' nün hizmet, faaliyet ve çalışmalarını kapsar.

            Tanımlar ve Kısaltmalar

          Madde 2 :Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) ''Belediye'' kavramı; Aksu Belediyesini,
 2. b) ''Belediye Başkanı'' kavramı; Aksu Belediye Başkanını,
 3. c) ''Belediye Meclisi'' kavramı; Aksu Belediye Meclisini,
 4. d) ''Müdürlük'' kavramı; Plan ve Proje Müdürlüğünü,
 5. e) "Müdür" kavramı; Plan ve Proje Müdürünü,
 6. f) ''Personel'' kavramı; Plan ve Proje Müdürlüğünün tüm personelini, ifade eder.

            Kuruluş ve Yasal Dayanaklar

            Madde 3 : Bu yönetmelik  31/05/2012 tarihli, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b, 18/m, 48. ve 49. maddelerine ve 5998 sayılı yasa ile değişik 73. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

         Madde 4: Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:

         İlçe halkına, güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekanlar oluşturulması, fiziksel sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandıracak kentsel tasarım/dönüşüm faaliyetlerini sağlanması ilkesi ışığında;  

 

 • Belediye sınırları içerisinde 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde, 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütür.
 • Uzun dönemli kentsel tasarım proje ve programları hazırlar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretilmesini sağlar.Belediye adına takibini yapar.
 • Kentsel dönüşüm sürecinde; altlık haritalar ve diğer verileri temin eder. Faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaca göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile irtibata geçerek görüşünü alır.
 • Yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına uygun olarak iyileştirilmesi için uygulama ve programlar yapar.
 • Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan bölgeleri belirleyerek, bu alanlarda öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit eder, önceliklendirir, planlar ve uygulama programlarını hazırlar.
 • Bu çerçevede 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun belediyelere verdiği tüm yetkileri kullanır. Gerektiğinde İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri doğrultusunda ifraz ve tevhid işleri ile  Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. madde çerçevesinde imar uygulamaları yapar. Aynı doğrultuda olmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere önerilerde bulunur, gereken yazışmaları yürütür.
 • Yapı Denetim ve İskan Bürosu ile alakalı inşaat ruhsatları verilen yapıların; 3194 sayılı İmar Kanununu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği denetlemek ve uygunluğunu sağlamak. 
 • Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunları tespit eder, mülkiyet haklarının tanımlanmasını ve alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlar.
 • Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla,  Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. 
 • Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Kurgusal Tasarım Projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlar.
 • Kentsel dönüşüm proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlar. 
 • Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlemesi,  yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dâhil olmak üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Deprem tehlikesi ve bölgenin diğer doğal riskleri sonucu kentsel dönüşümü zorunlu kılan nedenler için çözüme yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapar ya da yaptırır. 
 • Belediyenin Kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon) ile ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini, hazırlar veya hazırlatır, onaylar,  yapar veya yaptırır. 
 • Kentsel donatı elemanları ile ilçenin fiziksel kalitesini artıracak, kent estetik çalışmalarına yönelik kentsel tasarım projeleri ve hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
 • İlçede kent kimliğini belirleyici sosyo-ekonomik olarak gelişimine katkı sunmak amacıyla kentsel tasarım projeleri ( cadde, sokak, meydan düzenlemeleri v.s)üretilmesini sağlar, uygulamasını yapar. 
 • İlçenin her türlü  “Kentsel Tasarım Rehberi“ ni ve benzer amaçlı klavuz dökümanını oluşturmak 
 • Kentsel Tasarım hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapar, projeler geliştirir ve uygular. 
 • Belediyenin Kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm faaliyetlerinin ihtiyaca göre diğer kamu kuruluşları tarafından yapılması durumunda protokoller hazırlar. Kontrollük ve denetimini yapar.
 • Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili tüm Yapım, Hizmet alımı, Danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini(İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapar veya yaptırır.
 • Aciliyet arz eden hallerde müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri ortaya koyar, yapılacak eylem planlarını saptar, hedef ve ilkeleri belirler, öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptar, geliştirilmesi veya kentsel tasarımı öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte eş-zamanlı plan/ proje/ detay ve uygulama çalışmalarını belediye yetkisini kullanarak hazırlar veya hazırlatır, hayata geçinceye kadar takip eder ve neticelendirir.
 • Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer, yarışma vb. etkinlikler düzenler.
 • Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan, proje uygulama yapar, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapar.
 • Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlar, altyapı ve üst yapı bilgi sisteminin kurulmasını sağlar, kentsel tasarım Ar-Ge çalışmalarını yürütür.
 • Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.
 • Kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dökümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlar.

İç Bünyede Görev Ve Sorumluluklar

            Madde 5 : Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
 • Müdürlüğü ilgilendiren taleplerin yasal mevzuata uygun olarak, zamanında yerine getirilmesini sağlar.
 • Müdürlük faaliyetlerinin etkin, verimli, ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder
 • Üst yönetimi müdürlükteki personele; personeli de üst yönetime karşı temsil eder.
 • Müdürlük ile ilgili tüm hizmetleri belediye adına takip ve kontrol eder, sonuçlandırır.
 • Müdürlükte yürütülen çalışmaların zamanında sonuçlanması için personel ile düzenli iletişim sağlar, resmi yazışma ve çalışmalara onay verir, diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar.
 • Kentsel Tasarım Müdürlüğü faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, Belediyenin diğer müdürlüklerinin teknik elemanlarından Kentsel Tasarım/Dönüşüm Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturulmasını talep eder.
 • Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek, bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlar. 
 • Gelen evrakı inceler, ilgili personellere havale eder ve sonuçlanmasını denetler.
 • Belediyece verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri de yerine getirir. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan hususlarda belediyeye önerilerde bulunur.
 • Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 
 • Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 
 • Teknik elemanların görüş açısını genişletmek, yeteneklerini artırmak ve teknik personelin daha verimli çalışmasına yönelik her türlü teknolojik gelişmeleri takip ederek kurs, seminer, eğitim, araştırma ve yerinde inceleme  yaparak ihtiyaç duyulan alanlar ile ilgili üst yönetime önerilerde bulunur.
 • Müdürlük görevlerinin yürütülmesi sırasında, personelin mesaiye riayetini kontrol eder, bu amaçla gerekli önlemleri alır ve gereken uyarıları yapar.
 • Müdürlükte kullanılan malzemelerin ve araç gereçlerin tasarruflu kullanılması için gerekli uyarıları ve denetimleri yapar.
 • Mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
 • Müdürlükteki çalışma alanlarının ve bürolarının emniyetini sağlayıcı tedbirleri alır/aldırır. 
 • Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.
 • Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Belediyeye karşı sorumludur.

Madde 6: Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.

          Teknik Personel:

 

 • Müdürünün direktifleri doğrultusunda verilen görevlerin düzenli ve tertipli çalışarak yürütülmesini sağlar. 
 • Müdürünün yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapar. 
 • Görev gereği havale edilen evrakları dosyasında inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır.
 • Yapılacak işler ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri toplamak için girişimleri yürütür.
 • İlçe sınırları içinde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm alanlarını tespit eder,  çalışmaların yürütülmesini sağlar.
 • Projelerle ilgili ihale ve yazışmalar için özel sözleşmeler ve teknik şartnameleri düzenler.
 • Kentsel dönüşüm  ve toplu konut alanlarındaki çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçer, gerekli yazışma ve işlemler için ortak proje yürütür.
 • Büro içindeki diğer teknik personelle uyum içinde çalışır ve gerektiğinde işlerin aksamaması için Müdürlük makamına önerilerde
 • Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirine karşı sorumludur.

İdari İşler Personeli(EVRAK KAYIT – ARŞİV SERVİSİ):

 

 • Birimler arasında evrak intikalini sağlar ve üstlerinin verdiği diğer görevleri tam ve zamanında yapar. 
 • Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne havale edilen evrakların kayda alınmasını, dağıtımını ve çıkışını sağlar. 
 • İç ve dış yazışmaları yapar. 
 • Müdür tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirir.
 • Sonuçlanan evrakların yazılarını yazar, ilgili birim ve kuruluşlara dağıtımını yaparak evrakı zimmetten düşer.
 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce kendisine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yapar.
 • Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili izinler, mesai, hastalık izni gibi işlemlerini yürütür ve takibini yapar.
 • Bürolardan gelen proje ve belgeleri arşivler, müdürlük yazışma arşivinin              düzenlemesini yapar.
 • Müdürlüğe gelen genelgeleri imza karşılığı personele tebliğ eder ve dosyalar.
 • Encümen, Başkanlık Makamı ve Meclis yazışmalarını sağlar. Yapılan hizmetlere ait bilgilerin bilgisayar programına kaydını yapar. 
 • Malzeme talep formlarını, ihtiyaç talep yazışmalarını hazırlar.
 • Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesini ve takibini yapar.
 • Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 7 : İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Madde 8 :Bu yönetmelik Aksu Belediye Meclisi‘nde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 9: Bu yönetmelik Aksu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Not: Yönetmelik Onay Aşamasındadır.