Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah.28110 Sok. No:6  AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA

 

Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili :198-200

 

Birim Müdürü : Hüseyin KİLİT

 

Müdür Dahili Numarası: 200

 

         Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza           ve diğer yaptırımları uygular. 

 

 1. İşyerleri Hakkında;
 • İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
 • İşyerlerinin Vasfını koruyup korumadığı,
 • İşyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatlarına,
 • İşyerlerinin Temizlik koşullarına,
 • İşyeri önü işgallerine,
 • Gürültü ve çevre kirliliğine,

 2- İlçe Sınırlarındaki Sıhhi Müesseselerde;

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Hafta tatili ruhsatlarına,
 • İşyerlerinin Vasfını koruyup korumadığı,
 • İşyerlerinin Etiketin olup olmadığı,
 • İşyerlerinin Etiketi fiyat farkı olup olmadığı,
 • İşyerinin umumi temizliği,
 • Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
 • İşyeri önü işgalleri,
 • Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
 • İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
 • Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
 • İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup,uyulmadığının kontrolü,
 • Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
 • Büfeler, karavanlar, simit camekanları, vs,
 • Belediyemiz kontrolündeki alanların belediye ye karşı işlenen suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması,
 • Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi, sonuçlandırılması,
 • Alo 153 Zabıta hattına gelen ihbarlari değerlendirmek, sonuçlandırmak,
 • Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar yerşerinde bulunan tuvaletler vb. kısımlarda yapılan hasar tahribat yapanlar hakkında cezai işlem uygulamak

3) Kentimizin Düzeni, Esenliği;  

 • İzinsiz satış yapanlara,
 • Seyyar satıcılık yapanlara,
 • Dilencilik yapanlara,
 • İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
 • Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
 • Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara, 

4) Pazarlar ile ilgili görevler

          Pazar yerlerini ilgili pazaryeri yönetmeliği hakkında denetlemek

          Pazar yerlerinde düzen ve nizami sağlamak

          Pazar yerlerinde esnafları kontrol etmek

          Pazar Yeri etiket denetim yapmak

          Pazar esnafını denetlemek

          Pazar esnaf zabıta görevlerine karşı gelen esnafa karşı işlem yapmak

          Pazar yerinde düzeni ve nizamı bozan kişi veya kişilere kabahatler kanunu uyarınca cezai işlem uygulamak

 

5) Nöbetçi Zabıtanın Görevleri

          Cumartesi-Pazar 8:30 – 24.00 ve hafta içi saat 17.00 - 24:00 saatleri sonra  yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir.

 • Alo 153 Zabıta hattına gelen İhbarları değerlendirmek, sonuçlandırmak, 
 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, 
 • Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde Kanuni işlem yapar.
 • Gündüzden kalan ve gecede takibi gereken işleri yaptırır.
 • Başkanlık Makamı´nın gece verdiği emirleri yerine getirir.
 • Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde, ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olur.
 • Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin, almış oldukları tedbirlere yardımcı olur.

6) Kent Meydanı İle İlgili

          Kent meydanda yapılacak Tören ve Programlarda görev almak, yapılacak olan Zabıta mevzuatına uygun şekilde hareket etmek,

 

7) Protokol ve Kent Estetiği İle İlgili

 • Kent içerisinde izin verilen yerlerdeki bez afişler,
 •  
 • Yasak yerlere asılan bez afişler,
 •  
 • Kamu tesisleri yapıştırılan afişler,

8)  Kamu Düzeni Hakkındaki Görevleri

          Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı            alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

9) Gıda Denetimleri Hakkında Görevleri

          Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak,                karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil                          sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

10) Sorumlulukları

           Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

11) Denetim

 1. a) Bakanlık denetim elemanları,
 2. b) Valiler, Kaymakamlar ve Belediye Başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından denetlenir.

 

12) Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

          Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

 1. a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 3. c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 1. d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
 2. e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,
 3. f) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,
 4. g) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

             ğ) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

 1. h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

             ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

 1. i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,
 2. j) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

             hükümleri uygulanır.