Etik Kurulu

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra da 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede Etik Kurulunun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı bakanlar kurulu Kararı yayımlanmıştır.Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

 Etik Davranış İlkeleri

 • Görev yerine getirilmesinde kamu hizmetleri bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 

Etik Komisyon Başkanı      - Nevzat BOZARSLAN

Mali Hizmeter Müd. V.Üye - Hüseyin KİLİT

Yazı İşleri Müdürü             - Süleyman ŞENGÜLEN